Cán bộ

Ngày 02-11-2017

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018

            ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
                                                                             Biểu mẫu 23
                                  (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
                                                               của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
                                                                            THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018

                                                                                                                                                               Đơn vị tính: Người
STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Chức danh Trình độ đào tạo
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
  Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên 152 152     1 9 120 21 1  
I Giảng viên                    
1 Khoa Kinh tế &QTKD 32 32   0 0 2 27 3 0  
a Bộ môn Kinh tế  7 7         6 1    
b Bộ môn Kế toán  13 13       1 11 1    
c Bộ môn QTKD 7 7       1 6 0    
d Bộ môn TC-NH 5 5         4 1    
2 Khoa Kỹ thuật Công nghiệp  33 33   0 0 1 27 5 0  
a Bộ môn Điện - Điện tử  7 7         7      
b Bộ môn Cơ khí  9 9     0 1 7 1    
c Bộ môn CNTT 12 12         11 1    
d Bộ môn Xây dựng công trình  5 5         2 3    
3 Khoa KTNL 31 31   0 1 6 23 1 0  
a Quản Lý Đất đai 14 14       2 11 1    
b Bộ môn Trồng trọt  6 6       1 5      
c Bộ môn Chăn nuôi thú y  11 11     1 3 7      
4 Khoa Khoa học cơ bản  20 20   0 0 0 18 2 0  
a Bộ môn KHTN&NN 10 10         10      
b Bộ môn LLCT&GDTC 10 10         8 2    
5 Khoa Đào tạo nghề 36 36   0 0 0 25 10 1  
a Bộ môn Điện  11 11         8 3    
b Bộ môn Cắt gọt kim loại  6 6         4 1 1  
c Bộ môn Hàn -Gò - Rèn 8 8         5 3    
d Bộ môn Động lực - SCTB 6 6         5 1    
e Bộ Lý thuyết cơ sở  5 5         3 2    
II Cán bộ quản lý và nhân viên 79                  
1 Hiệu trưởng 1 1       1        
2 Phó Hiệu trưởng 2 2       2        
3 Trưởng phòng, khoa, trung tâm  12 12     1   11      
Phó trưởng phòng, khoa, trung tâm  11 11         11      
4 Nhân viên  53 50 3       13 23 3 14
 

Các bài liên quan