Đào tạo

Ngày 15-09-2015

Khung chương trình đào tạo các Khoa

I. Khung chương trình đào tạo khoa Khoa học cơ bản

     1. Hệ cao đẳng  nghành tiếng Anh

     2. Hệ cao đẳng nghành tiếng Hàn Quốc

II. Khung chương trình đào tạo  Khoa KT&QTKD

     1. Hệ cao đẳng ngành Kế toán tổng hợp

     2. Hệ cao đẳng ngành Quản trị Kinh Doanh

     3. Hệ cao đẳng ngành Quản lý xây dựng

     4. Hệ  cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng

     5. Hệ cao đẳng ngành Kế toán Kiểm toán

III. Khung chương trình đào tạo  Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

     1. Hệ cao đẳng  ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

     2. Hệ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật  Điện - Điện tử

     3. Hệ cao đẳng  ngành Công nghệ Thông tin

     4. Hệ cao đẳng  ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

     5. Hệ cao đẳng  ngành Công nghệ Kỹ Thuật giao thông

     6. Hệ cao đẳng  ngành Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí

     7. Hệ cao đẳng  ngành Sư phạm Kỹ thuật Điện

IV. Khung chương trình đào tạo  Khoa Kỹ thuật Nông lâm

     1. Hệ cao đẳng ngành Khoa học Cây trồng

     2. Hệ cao đẳng ngành Quản lý đất đai

     3. Hệ cao đẳng ngành Địa Chính - Môi trường

     4. Hệ cao đẳng ngành Quản lý Môi trường

     5. Hệ cao đẳng ngành  Thú y

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TIẾNG ANH - K1

(Đào tạo theo niên chế)

 

* Học kỳ I:

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Số tiết

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin I 

3

45

2

Tin học đại cương

4

60

3

Pháp luật đại cương

3

45

4

Tiếng Việt thực hành

3

45

5

Nghe - Nói 1

6

90

6

Đọc - Viết 1

6

90

7

Giáo dục thể chất

6

90

 

Tổng số (không tính GDTC) 

25

465 

* Học kỳ II:

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Số tiết

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin II

3

45

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

3

Nghe – Nói 2

6

90

4

Đọc – Viết 2

6

90

5

Ngữ âm thực hành

3

45

6

Tiếng Hàn 1

5

75

 

Tổng số

26

390

           

* Học kỳ III:

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Số tiết

1

Giáo dục quốc phòng

10

150

2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

45

3

Nghe – Nói 3

6

90

4

Đọc – Viết 3

6

90

5

Tiếng Hàn 2

5

75

6

Ngữ pháp thực hành

4

60

7

 Lý thuyết dịch

3

45

 

Tổng số (Không tính GDQP) 

27

405

 

 

* Học kỳ IV:

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Số tiết

1

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4

60

2

Nghe – Nói 4

6

90

3

Đọc – Viết 4

6

90

4

Từ vựng thực hành

3

45

5

Giao tiếp văn hóa

4

60

6

Thực hành dịch 1

6

90

 

Tổng số:

29 

435

* Học kỳ V:

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Số tiết

1

Thực hành dịch 2

6

90

2

Tiếng Anh kinh tế 1

3

45

3

Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh

4

60

4

Quản trị doanh nghiệp

3

45

5

Soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế

3

45

6

Kỹ năng thuyết trình/ Giao tiếp thương mại liên văn hóa/ Tiếng Anh thư tín thương mại/ Tiếng Anh du lịch

3

45

 

Tổng số

22

316

* Học kỳ VI:

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Số tiết

1

Thực hành dịch 3

6

90

2

Tiếng Anh kinh tế 2

3

45

3

Thực tập tốt nghiệp

4

60

4

Thi tốt nghiệp

8

120

 

Tổng số

21

330

 

Các bài liên quan